สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

นโยบายการบริหารกำลังพล

๑.

นโยบายการบริหารกำลังพล​

๒.

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๖

๓.

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สตช. พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖

๓.

ด้านการพัฒนากำลังพล

๓.

ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทาง