สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

ทำเนียบหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประชาชาชื่น

พ.ต.อ.เสริมพันธ์ สิงห์ทอง

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๓๗ - พ.ศ.๒๕๓๘​

พ.ต.ท.อลงกต สามเจริญ

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ.๒๕๔๐

พ.ต.อ.ไพรัชช์ สิงหะวาระ

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ.๒๕๔๑

พ.ต.อ.ศักดิ์ประเสริฐ เกิดผล

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๔๒

พ.ต.อ.อนันต์ ศรีหิรัญ

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๔๒ - พ.ศ.๒๕๔๓

พ.ต.อ.วัยวุธ เวทางค์กุล

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ.๒๕๔๖

พ.ต.อ.ชาญ ชุณหวงศ์

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ.๒๕๔๖

พ.ต.อ.วัชรพงศ์ ดำรงค์ศรี

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ.๒๕๔๙

พ.ต.อ.นิยม คำสวัสดิ์

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ.๒๕๕๑

๑๐

พ.ต.อ.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๑

๑๑

พ.ต.อ.กิตติคุณ พูลสมบัติ

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๓

๑๒

พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ การดี

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ.๒๕๕๔

๑๓

พ.ต.อ.เชิดชาย วัตตบุศย์

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ.๒๕๕๕

๑๔

พ.ต.อ.จักร อ่อนนิ่ม

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๕

๑๕

พ.ต.อปราศรัย จิตตสนธิ

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗

๑๖

พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๘

๑๗

พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๕๙

๑๘

พ.ต.อ.สามารถ พรหมชาติ

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑

๑๙

พ.ต.อ.ปรีชา กองแก้ว

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๒

๒๐

พ.ต.อ.ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๓

๒๑

พ.ต.อ.อิทธิเชษฐ์ วงษ์หอมหวล

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๓

๒๒

พ.ต.อ.สุเมธ โภชนา

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ.๒๕๖๔

๒๓

พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ

ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน