สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนากำลังพล

หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล

๑.

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒)

๒.

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑.

๐๐๐๙.๒๖๑/ว๒๘ กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ

๒.

ตร. ที่ ๐๐๐๙.๒๖/ว ๖๖ ลง ๒๕ ก.ย.๕๗ แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

๓.

ขั้นตอนการจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำรวจ

๔.

แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑.

หลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น

๒.

หลักเกณฑ์ประกาศเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

๑.

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

๒.

หลักเกณฑ์ประกาศเชิดชูเกียรติ