สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

เจตจำนงสุจริตของผู้กำกับการสถานีตำรวจ

“บริหารสถานีตำรวจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ”

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต