สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

PRACHACHUEN POLICE STATION

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔

๒.

รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ ไตรมาส ๑ - ๒